Polityka prywatności

I. Informacje ogólne o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”) informujemy iż administratorem Państwa danych osobowych jest Casa Feliz Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Garncarska 3/7, 31-115 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 00004218 (dalej „Spółka”), numer telefonu: +48 12 629 08 40, adres e-mail: office@cfzablocie.pl.

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane w celu:
a/ przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również przedstawienia jej telefonicznie, na podane w tym celu: adres e-mail lub numer telefonu. Dla potrzeb przesyłania informacji handlowej, Spółka będzie przetwarzać Państwa dane w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
b/ w celu wykonania wszelkich czynności poprzedzających i zmierzających do zawarcia umów: rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej lub przenoszącej własność nieruchomości, których stroną są lub będą Państwo oraz Spółka (Umowy), wraz ze wszelkimi czynnościami towarzyszącymi, a niezbędnymi do wykonania Umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku wyrażenia zainteresowania przesłaną ofertą handlową i gotowości zawarcia Umów. W takim wypadku konieczne będzie podanie dalszych Państwa danych osobowych, tj: adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru PESEL, numeru NIP, imion rodziców, danych dotyczących dokumentu tożsamości, którym będą się Państwo posługiwać przy zawieraniu umowy, a następnie również danych identyfikujących nabywany Przedmiot Umowy, oraz Państwa rachunku bankowego,
c/ wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również inne podmioty zaangażowane w proces związany z zawieraniem i wykonywaniem Umów, w tym kancelarie notarialne, bank kredytujący inwestycje oraz podmioty, którym został lub zostanie powierzony zarząd nieruchomością wspólną, a także podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie:
a/ obsługi informatycznej,
b/ obsługi technicznej i marketingowo – handlowej,
c/ obsługi księgowej i prawnej,
d/ upoważnione podmioty współpracujące ze Spółką, a zajmujące się obsługą procesu sprzedaży lokali,
e/ inne podmioty wykonujące czynności niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania Umów oraz przedstawiania informacji handlowej zawieranych przez Państwa ze Spółką.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a/ w przypadku przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną bądź telefonicznie, na podstawie wyrażonej zgody – do chwili wycofania przez Państwa zgody,
b/ w przypadku zawarcia i wykonania umów o których mowa w punkcie 2 lit. b) – przez okres niezbędny do wykonania tych Umów, mając również na uwadze terminy dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego ich wykonania, w tym z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub innych roszczeń związanych z przedmiotowymi Umowami, a zatem przez okres co najmniej dziesięciu lat, jak również wymagane prawem terminy odpowiedzialności z uwagi na świadczenia publicznoprawne związane z Umowami, w tym przepisy podatkowe, a ponadto odnośnie danych niezbędnych do wykonywania zarządu nieruchomością wspólną oraz związanych ze współwłasnością w nieruchomości wspólnej – nawet po tym okresie – do czasu kiedy będą pozostawali Państwo współwłaścicielami nieruchomości wspólnej, lub dłużej – w celach archiwizacyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku określonym w punkcie 2 lit. a) także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Spółki oraz innych podmiotów, którym Państwa dane przekazano. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy skontaktować się ze Spółką telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście (informacje teleadresowe wskazane w pkt. 1), wedle Państwa uznania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania Umów jak również do przesyłania przez Spółkę informacji handlowych drogą elektroniczną bądź przedstawienia jej telefonicznie. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym także w formie profilowania.

II. Informacje o plikach cookies

Spółka jest administratorem serwisu internetowego pod adresem: http:// cfzablocie.pl/ (dalej „Serwis”) Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym podmiotów korzystających z Serwisu (dalej „Użytkownicy”) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a/ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b/ utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c/ określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a/ Internet Explorer
b/ Chrome
c/ Safari
d/ Firefox
e/ Opera
f/ Android
g/ Safari (iOS)
h/ Windows Phone W celu zarządzania reklamami i prowadzenia działań remarketingowych na portalu społecznościowym Facebook, Spółka wykorzystuje także, tzw. „piksele facebooka”. Są to instrumenty dzięki którym Facebook ma możliwość określenia osób korzystających z Serwisu jako grupy docelowej wyświetlanych reklam, tak zwanych „Reklam na Facebooku”.

III. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a/ czas nadejścia zapytania,
b/ czas wysłania odpowiedzi,
c/ nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
d/ informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e/ adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f/ informacje o przeglądarce użytkownika,
g/ informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.